Privacyverklaring & Cookies

Privacyverklaring VERLEUN | ADVOCAAT
Algemeen VERLEUN | ADVOCAAT respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
VERLEUN | ADVOCAAT verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kunnen wij een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van ons kantoor.
Doel verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
– Het innen van declaraties;
– Advisering, bemiddeling en verwijzing;
– Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
– Marketing- en communicatieactiviteiten;
– Werving- en selectie (bijvoorbeeld sollicitaties).

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal indien nodig (opnieuw) toestemming worden gevraagd.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De navolgende persoonsgegevens kunnen door ons gevraagd worden, dan wel door u als betrokkene zelf worden verstrekt aan het kantoor:
– Algemene gegevens, zoals voornaam c.q. voornamen, familienaam, geboortedatum en -plaats, BSN-nummer, geslacht, eventuele titel(s), nationaliteit, burgerlijke staat, ID-nummer;
– Contactgegevens, zoals adres, postcode en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s) en/of faxnummer(s);
– Technische gegevens, zoals een deel van uw IP-adres, analytische cookies;
– Overige gegevens, zoals beroep of onderneming, werkgever, inkomens- en overige financiële gegevens, IBAN-nummer;
– Zaakgerelateerde gegevens, zoals medische gegevens, familierelaties.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen – daaronder begrepen wederpartijen – aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Grondslag verwerking persoonsgegevens Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– Wettelijke verplichting;
– Uitvoering van een overeenkomst;
– Verkregen toestemming van betrokkene(n);
– Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, hebben wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen, of zullen wij dat doen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:
– Recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
– Recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
– Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
– Recht van verzet;
– Recht op dataportabiliteit;
– Recht op vergetelheid;
– Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
– Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
VERLEUN | ADVOCAAT
Turkoois 32
3643 AJ Mijdrecht
Telefoon: 0297-568661
E-mail: info@verleun-advocaat.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op onze website (www.verleun-advocaat.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Via onze website hebt u de mogelijkheid via een contactformulier contact met ons op te nemen. U bent daarbij verplicht uw naam en uw e-mailadres in te vullen. Voorts hebt u de mogelijkheid om een onderwerp te vermelden en uw bericht nader toe te lichten, met als doel om ons een duidelijk beeld te geven van uw situatie. De via het contactformulier ingestuurde berichten worden niet opgeslagen op een server, en is dus niet toegankelijk voor een derde partij. De berichten worden naar ons e-mailadres info@verleun-advocaat.nl gestuurd, en door het secretariaat verwerkt. Het secretariaat stuurt uw gegevens door naar mr. Verleun of neemt zelf contact met u op. Zodra u cliënt bij ons wordt slaan wij u gegevens op in onze onlineserver Basenet.

Op onze website bieden wij een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via het contactformulier of via info@verleun-advocaat.nl. Wij zijn in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geven wij dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Cookies
Teneinde het gebruiksgemak van de website van het kantoor te vergroten, kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van het kantoor op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Onze website van VERLEUN | ADVOCAAT maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.
Door gebruik te maken van de website van VERLEUN | ADVOCAAT geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Klachtrecht en wijziging privacyverklaring
Heeft u een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan verwijzen wij u naar de hiervoor bevoegde instantie: de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERLEUN | ADVOCAAT behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Vragen? Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail (info@verleun-advocaat.nl) of telefonisch (0297-568661) contact met ons opnemen.