Tijdelijk contract niet verlengd


Denise Kroon | 02/09/2022

Help, mijn tijdelijk contract wordt niet verlengd’. Dit kan iedereen overkomen. Misschien heeft u net van uw werkgever te horen gekregen dat uw dienstverband ten einde komt. Weet u als werknemer wat uw rechten zijn en waar u op moet letten als uw tijdelijk contract niet wordt verlengd?

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelvoorkomende vragen, zoals:

hoe lang van tevoren moet een werkgever aangeven dat het tijdelijk contract niet wordt verlengd?

Contract niet verlengd; krijg ik dan een vergoeding?

Het kan geen kwaad om verder te lezen, want als u weet waar u recht op hebt dan kunt u beter voor uw belangen opkomen.

Niet verlengen tijdelijk contract

Een tijdelijk contract eindigt van rechtswege, oftewel automatisch, op de overeengekomen einddatum. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is opzegging door de werkgever niet vereist. De werkgever hoeft geen reden op te geven als hij besluit het contrac voor bepaalde tijd niet te verlengen. Het is verstandig om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van een tijdelijk contract.

De ervaring leert dat partijen het soms bij het verkeerde eind blijken te hebben. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin er meerdere tijdelijke contracten achter elkaar zijn gesloten. Door opvolging van tijdelijke contracten kan er tussentijds een vast contract zijn ontstaan, ook al zijn partijen in de veronderstelling dat het een tijdelijk contract betreft. In tegenstelling tot een tijdelijk contract, kan een vast contract niet van rechtswege eindigen.

Opzegging vs. aanzegging

Opzeggen is iets anders dan aanzeggen. Hoewel opzegging door de werkgever bij een tijdelijk contract in beginsel niet is vereist, geldt er voor de werkgever – in geval van een contract van zes maanden of langer – wel een aanzegverplichting. Deze aanzegverplichting houdt in dat de werkgever u moet laten weten of het contract al dan niet zal worden voortgezet, en zo ja, onder welke voorwaarden dat gebeurt.

De aanzegging dient minimaal één maand voordat het tijdelijk contract eindigt plaats te vinden. Komt de werkgever zijn aanzegverplichting niet, of niet tijdig na, dan maakt u aanspraak op een aanzegvergoeding. De vergoeding bedraagt het pro rato bruto maandsalaris over het aantal dagen dat te laat is aangezegd, met een maximum van één maand.

Aanzegging

Schriftelijke aanzegging

Volgens de wet dient de aanzegging schriftelijk plaats te vinden. Gebleken is dat het schriftelijk-heidsvereiste streng wordt getoetst door de rechter. Aan een mondelinge aanzegging wordt in beginsel geen betekenis toegekend. Een aanzegging via WhatsApp of de e-mail kan volstaan, mits aannemelijk is dat de aanzegging u heeft bereikt.

Contract niet verlengd en transitievergoeding

Wat velen niet weten is dat een werknemer bij het niet verlengen van een tijdelijk contract recht heeft op een transitievergoeding. Per 1 januari 2020 is de berekeningsmethode van de transitievergoeding door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (wet WAB) veranderd. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het salaris en de duur van het dienstverband. De transitievergoeding wordt vanaf de eerste dag dat u in dienst bent opgebouwd. Ook bij ontslag tijdens proeftijd, maakt u dus aanspraak op een transitievergoeding.

Contract niet verlengd en uitkering

Wort uw tijdelijke contract niet verlengd en heeft u na de einddatum nog geen nieuw werk gevonden dan heeft u mogelijk recht op ene uitkering. Of u recht heeft op een uitkering en hoelang u dan recht heeft op deze uitkering is mede afhankelijk van de duur van uw arbeidsverleden.

Vervaltermijnen

In het arbeidsrecht gelden diverse vervaltermijnen. Zo kunt u bijvoorbeeld, mocht uw werkgever niet overgaan tot betaling van de transitievergoeding, uiterlijk 3 maanden na het einde van het contract via de rechter een transitievergoeding afdwingen. Voor de aanzegvergoeding geldt dat het verzoek binnen drie maanden nadat de werkgever had moeten aanzeggen bij de rechtbank moet zijn ingediend. Een vervaltermijn kan, anders dan bij een verjaringstermijn, niet worden gestuit.

Kort samengevat

Het is van belang om als werknemer na te gaan wat uw rechten zijn indien uw werkgever heeft besloten om uw tijdelijk contract niet te verlengen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichtingen van de werkgever met betrekking tot de aanzegging en het uitbetalen van de transitievergoeding. U dient, indien nodig, binnen de vervaltermijnen actie te ondernemen.

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.