Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities.
1.1. Verleun Advocaten BV hanteert de navolgende handelsnamen:
  • VERLEUN |de Advocaat;
  • VERLEUN |UW ADVOCAAT;
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan het kantoor opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3. Onder opdrachtnemer wordt verstaan de besloten vennootschap het kantoor Verleun Advocaten BV, handelende onder één van vorengenoemde handelsnamen.

1.4. Onder “het kantoor” wordt verstaan:
  • de besloten vennootschap Verleun Advocaten BV, al dan niet handelende onder één van vorengenoemde handelsnamen, tenzij nadrukkelijk an-ders aangegeven;
  • ieder samenwerkingsverband waarvan Verleun Advocaten BV deel uitmaakt, al dan niet in de vorm van een rechtspersoon of een personenven-nootschap, in welk samenwerkingsverband (een deel van) de onderneming van Verleun Advocaten BV is ondergebracht, met welk samenwer-kingsverband de overeenkomst wordt gesloten.
1.5. Onder “de overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst van opdracht van de opdrachtgever van het kantoor.

1.6. Onder “het project” wordt verstaan het onderwerp van de overeenkomst van opdracht die aan het kantoor wordt verstrekt. Onder onderwerp valt te verstaan de behandeling van een geschil, inclusief de eventuele gerechtelijke procedure in meerdere instanties, het verstrekken van een advies met betrekking tot specifieke juridische vraagstelling, alsmede alle overige werkzaamheden welke gebruikelijkerwijze als werkzaamheden van de advo-catuur worden beschouwd. Het project omvat de tijdspanne vanaf het moment van de opdracht tot het moment waarop de opdracht is voltooid.

1.7. Onder “betalende zaak” of “betalende condities” wordt verstaan de overeenkomst, waarvan de aan het kantoor toekomende vergoeding niet plaats-vindt op basis van door of vanwege de overheid gefinancierde vergoeding, zoals hierna onder 1.8 omschreven.

1.8. Onder “gefinancierde bijstand” wordt verstaan de overeenkomst, waarvan de aan het kantoor toekomende vergoeding plaatsvindt op basis van door of vanwege de overheid gefinancierde vergoeding, eventueel onder aftrek van een voor rekening van de opdrachtgever komend deel, zoals een ei-gen bijdrage of een (andere) bijdrage in de kosten.

Artikel 2. De overeenkomst.
2.1. Alle overeenkomsten komen uitsluitend tot stand met het kantoor en worden ook door het kantoor uitgevoerd. Dit is ook van toepassing indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende wens van de opdrachtgever is dat de opdracht door bepaalde aan het kantoor verbonden personen wordt uitgevoerd.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie door het kantoor van de verstrekte opdracht. Deze acceptatie kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. De overeenkomst wordt eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, indien het kantoor haar werkzaamheden met medeweten van de opdrachtgever is aangevangen, en de opdrachtgever daartegen niet onmiddellijk of met bekwame spoed heeft geprotesteerd.

2.3. De bepalingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de Overeenkomst van Opdracht voor zover die betrekking hebben op een bepaalde per-soon aan wie de opdracht is verleend – daaronder begrepen, maar niet uitsluitend de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW – worden nadrukkelijk uitgesloten.

2.4. De door het kantoor uit te voeren opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen, en nimmer tot resultaatsverplichtingen. Het kantoor is gehouden de opdracht als een goed en redelijk handelend opdrachtnemer uit te voeren.

2.5. Eventueel in het kader van de opdracht genoemde termijnen gelden als richttermijnen, doch nimmer als fatale termijnen, tenzij zulks uit de aard van de termijn nadrukkelijk anders voortvloeit.

2.6. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door het kantoor zijn bevestigd.

2.7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in het kader van de opdracht door hem te verstrekken informatie. De opdrachtgever is voorts gehouden het kantoor gedurende de looptijd van de opdracht het kantoor direct van ontwikkelingen, correspondentie en overleg van en met een wederpartij daaronder begrepen, op de hoogte te stellen, en zo mogelijk afschriften daarvan ter hand te stellen.

2.8. Een opdracht omvat de gehele behandeling van het project, tenzij anders overeengekomen, en geldt voor de duur van het project. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

2.9. Het kantoor is bevoegd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Onder de verplichtingen van de opdrachtgever vallen onder meer het op verzoek verstrekken van informatie, welke voor de behandeling van het project noodzakelijk is, of voor het kantoor noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de voor haar als advocatenkantoor gel-dende wet- en regelgeving. Voorts is opdrachtgever onder meer gehouden de facturen van het kantoor op de aangegeven wijze en binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.

2.10. Indien opdrachtgever structureel nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen is het kantoor gerechtigd de overeenkomst tussentijds en per direct op te zeggen. Voorts is het kantoor daartoe gerechtigd indien de opdrachtgever op een zodanige wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet dat behandeling van het project daardoor onmogelijk geacht moet zijn geworden of anderszins niet van het kantoor kan worden gevergd haar werkzaamheden voort te zetten.

2.11. In het geval de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, hetzij door de opdrachtgever op grond van het bepaalde onder 2.8 van deze algemene voorwaarden, danwel door het kantoor op grond van het bepaalde onder 2.10 heeft de opdrachtgever geen aanspraak op terugbetaling van reeds door hem betaalde bedragen aan het kantoor, behoudens de aanspraak op verrekening van bij wege van voorschot in rekening gebrachte bedragen. Indien tussen opdrachtgever en het kantoor een vast bedrag aan honorarium ten behoeve van het kantoor is overeengekomen voor de duur van het project – of een deel daarvan – is de opdrachtgever dat bedrag volledig verschuldigd, ook als de overeenkomst tussentijds door hem wordt beëindigd. Indien het bedrag reeds door opdrachtgever is voldaan, bestaat geen recht op restitutie.

Artikel 3. Aansprakelijkheid.
3.1. Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die qua inhoud en voorwaarden de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten overtreft.

3.2. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor dan wel van de aan haar verbonden medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitgekeerd. Voor zover op de uitkering door de betrokken verzekeringsmaat-schappij een bedrag aan eigen risico in mindering wordt gebracht zal dit eigen risico door het kantoor worden vergoed.

3.3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat aan honorarium in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 75.000,- euro.

3.4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens het kantoor, uit welke hoofde dan ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij het kantoor zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de belanghebbenden bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop deze rechten en bevoegdheden worden gebaseerd.

3.5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de overeenkomst en de uit-voering ervan geen rechten ontlenen.


Artikel 4. Inschakeling van derden.
4.1. Het kantoor is vrij om in de uitvoering van de opdracht derden naar eigen inzicht in te schakelen, indien deze inschakeling van derden krachtens wet-telijke bepalingen is voorgeschreven. Voor het overige zal inschakeling van derden niet plaatsvinden dan na overleg met de opdrachtgever.

4.2. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de in het vorige lid bedoelde derden, behoudens opzet of grove schuld.

4.3. Het kantoor is vrij met derden op de voet van artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden ten behoeve van derden overeenkomsten aan te gaan on-der gebruikelijkerwijze door deze derden te hanteren voorwaarden, beperking van aansprakelijkheid daaronder begrepen.


Artikel 5. Vrijwaring.
5.1. De opdrachtgever is gehouden het kantoor en/of de door het kantoor werkende personen en/of door het kantoor ingeschakelde derden te vrijwaren tegen vorderingen van derden, die stellen schade geleden te hebben of vanwege het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaam-heden en verstrekte adviezen.

5.2. Onder de hiervoor in artikel 5.1. genoemde omstandigheden is de opdrachtgever gehouden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aan-spraken aan het kantoor te vergoeden, waaronder tevens de redelijke kosten en schade ter gelegenheid van verweer tegen tuchtrechtelijke klachten.


Artikel 6. Tarieven en declaraties.
6.1. Betalende zaken.

6.1.1. In het geval de overeenkomst onder betalende condities tot stand komt, worden bij de totstandkoming van de overeenkomst afspraken ge-maakt over de wijze waarop het honorarium en de kosten van derden in rekening zullen worden gebracht. Door het kantoor wordt haar bij-stand aangeboden op basis van een honorarium per uur, danwel op basis van bijzondere afspraken of in de vorm van een abonnement. Bij de bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst zal tevens worden bevestigd onder welke voorwaarden de overeenkomst is aange-gaan. Voor zover deze voorwaarden strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de voorwaarden in de bevestiging.

6.1.2. Eventuele kosten- of tijdindicaties die voorafgaand of tijdens de uitvoering van de opdracht door of namens het kantoor worden verstrekt, zijn niet meer dan ruwe inschattingen. Aan dergelijke indicaties kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van het uiteindelijk aan het kan-toor te betalen bedrag of door het kantoor aan de overeenkomst te besteden tijd.

6.1.3. De kantoorkosten bedragen 7% van het bedrag dat ingeval van een overeenkomst van opdracht op basis van een uurtarief als honorarium in rekening wordt gebracht.

6.1.4. Voor de declaraties geldt een betalingstermijn van 8 dagen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op opschorting van de betaling of verre-kening. Door het enkele verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat hiervoor een aanmaning of ingebre-kestelling noodzakelijk is. Het bepaalde onder 2.9 omtrent de bevoegdheid van het kantoor haar werkzaamheden op te schorten in de aldaar genoemde omstandigheden, is nadrukkelijk van toepassing.

6.1.5. In het geval van (buiten-) gerechtelijke invordering van de verschuldigde declaratie(s), is de opdrachtgever naast de hoofdsom en rente, te-vens de werkelijk gemaakte kosten van het kantoor verschuldigd met een minimum van 10% van het te incasseren bedrag.

6.1.6. De door het kantoor te maken kosten van derden worden als verschotten in rekening gebracht. Daaronder vallen onder meer, maar niet uit-sluitend, kosten van deurwaarders, griffierechten en deskundigen.

6.1.7. Het kantoor is gerechtigd zowel bij de aanvang van de opdracht als tijdens de uitvoering ervan een voorschot in rekening te brengen. Voor een dergelijk voorschot geldt dat dit in afwijking van de hiervoor onder 7.1.4 genoemde betalingstermijn omgaand voldaan dient te worden. Het kantoor is gerechtigd haar werkzaamheden uit te stellen of op te schorten, zolang het voorschot niet is voldaan.

6.2. Gefinancierde rechtsbijstand.
6.2.1. Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst – en voor zover daartoe aanleiding bestaat gedurende de looptijd van de overeen-komst – zal worden nagegaan of opdrachtgever voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

6.2.2. Indien er redenen zijn om aan te nemen dat opdrachtgever voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, is de opdrachtgever gehouden binnen redelijke tijd alle medewerking te verstrekken – waaronder het verstrekken van de benodigde informatie - om een aanvraag voor een verzoek om gefinancierde bijstand in te dienen. In overleg met opdrachtgever zal dan worden bepaald of bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand zal worden ingediend. Onder het verstrekken van alle medewerking wordt tevens verstaan de mede-werking tot het verkrijgen van een diagnosedocument van Het Juridisch Loket.

6.2.3. Indien opdrachtgever verzuimt de noodzakelijke medewerking te verlenen is het bepaalde onder 2.9 van deze voorwaarden nadrukkelijk van toepassing.

6.2.4. Zo lang er geen zekerheid is of opdrachtgever voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, staat het het kantoor vrij om de op-drachtgever een in redelijkheid te bepalen bedrag als voorschot in rekening te brengen. Voor een dergelijk voorschot geldt, dat dit omgaand dient te worden voldaan, zulks in afwijking van de elders in deze algemene voorwaarden opgenomen betalingstermijnen.

6.2.5. Door het kantoor worden de eigen bijdrage en eventuele andere kosten, die niet door de gefinancierde rechtsbijstand worden vergoed per de-claratie bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Het hiervoor bepaalde onder 7.1.4 en 7.1.5 is van overeenkomstige toepassing.

6.2.6. Het kantoor is niet verplicht een opdracht onder gefinancierde rechtsbijstand te accepteren, ook al komt opdrachtgever daarvoor in aanmer-king. Het kantoor kan integendeel aangeven ook in een dergelijk geval een opdracht alleen onder betalende condities te accepteren. Het kan-toor zal deze kennisgeving schriftelijk aan de opdrachtgever overbrengen.

6.2.7. Het hiervoor onder 7.2.6 is ook van toepassing, indien gedurende de behandeling van het project blijkt, dat de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Het staat opdrachtgever in dat geval vrij de overeenkomst te beëindigen.

6.2.8. Indien het kantoor kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst van opdracht uitsluitend onder betalende condities te aanvaarden, wordt de op-drachtgever geacht deze condities – zo nodig stilzwijgend - te hebben aanvaard, indien de behandeling door het kantoor daadwerkelijk wordt voortgezet.

6.2.9. Het kantoor is niet aansprakelijk indien de Raad voor Rechtsbijstand op enig moment besluit de toekenning van het recht op gefinancierde rechtsbijstand – de toevoeging – op enig moment (al dan niet met terugwerkende kracht) in te trekken.


Artikel 7. Kantoorklachtenregeling.
7.1. Het kantoor beschikt over een kantoorklachtenregeling zoals is omschreven in Verordening op de Advocatuur. In deze regeling is onder meer om-schreven op welke wijze het kantoor gehouden is om te gaan met een klacht van de opdrachtgever. De kantoorklachtenregeling is nadrukkelijk van toepassing op de tussen het kantoor en de opdrachtgever gesloten overeenkomst en is gepubliceerd op de website van het kantoor.

Artikel 8. Diversen.
8.1. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft geen nietigheid of vernietiging van het geheel van deze algemene voorwaarden tot gevolg. De algemene voorwaarden blijven voor het overige tussen partijen tot stand.

8.2. Indien bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, of door feitelijke of wettelijke regelingen niet meer geheel van toepassing zijn, dienen deze bepalingen aldus te worden geïnterpreteerd op een wijze, waarop zij wel geldig zijn, en zoveel mogelijk voldoen aan de bedoeling die deze al-gemene voorwaarden beogen.

8.3. Het staat het kantoor te allen tijde vrij een opdracht om haar moverende redenen te weigeren.

8.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij tussen het kantoor en de opdrachtgever schriftelijk zijn vastgelegd.

8.5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de voor of namens het kantoor werkzame personen, alsmede ten behoeve van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van het kantoor.

8.6. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten van opdrachtgever(s) aan het kantoor.

8.7. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en haar opdrachtgever(s) is het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement, waarin het kantoor haar praktijk uitoefent, onverminderd het recht van het kantoor in voorkomende geval-len geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever(s).