Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

 
Welkom bij VERLEUN | ADVOCAAT

Geef hieronder aan waarmee wij u van dienst kunnen zijn, dan helpen wij u graag verder.
 

Wij delen graag onze kennis met u.


Lees hier onze artikelen die wij met plezier met u delen. Indien u vragen heeft neem dan contact met ons op.

Bekijk alle artikelen
Bekijk alle artikelen

Uitgelicht: Belangrijke wijzigingen per 1-1-2023

  • Onbelaste reiskostenvergoeding gaat waarschijnlijk vanaf januari 2023 omhoog. Precieze bedragen zijn nog niet bekend.
  • Minimumloon vanaf 2023 in 3 stappen omhoog. In totaal gaat het minimumloon met 7,5% omhoog.
  • Vanaf 1 januari treden nieuwe regels in werking over de beloningen van bestuurders en medewerkers van bedrijven.
  • Er komt een nieuwe Omgevingswet; een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling stimuleert.
  • Voor werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd die ziek worden vanaf 1 juli 2023 gaat een termijn van zes in plaats van dertien weken gelden voor het recht op ziekengeld.
  • De collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen wordt met ingang van het jaar 2023 afgeschaft.
  • Gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) moeten op een nieuwe manier worden aangeleverd.
mannetje

Indien uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, dan heeft u mogelijk recht op een toevoeging, oftewel gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze vorm van rechtsbijstand wordt in de volksmond ook wel ‘pro deo’ genoemd. Als u voor een toevoeging in aanmerking komt, worden de advocaatkosten grotendeels door de overheid voldaan. Zelf dient u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te betalen. Voorts kunnen enkele andere kosten voor uw rekening komen die niet onder de toevoeging vallen, zoals bijvoorbeeld kosten voor het opvragen van uittreksels.
Wij werken zowel op basis van een toevoeging als op betalende basis.

Heeft u vragen over een toevoeging?
Neem hier contact met ons op.

 

Structureel overwerken kan ertoe leiden dat u als werknemer aanspraak maakt op contractuele aanpassing van de arbeidsduur. Het ‘rechtsvermoeden van arbeidsomvang’ speelt hier een rol, hetgeen kort gezegd inhoudt dat de arbeid in enige maand vermoed wordt een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de drie voorafgaande maanden. Indien u structureel overwerkt, kunt u uw werkgever verzoeken de arbeidsomvang hierop te laten aanpassen.

Heeft u vragen over uw arbeidsomvang of arbeidsovereenkomst?
Neem hier contact met ons op.
Het komt nogal eens voor dat een werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, en dan ongevraagd een beëindigingsovereenkomst aan de werknemer overhandigt met het verzoek deze te ondertekenen. Het is een document met verregaande juridische consequenties. Het is van belang dat u zich tijdig laat adviseren door een deskundige op het gebied van arbeidsrecht. Voer niet zelf de onderhandelingen, maar laat u bijstaan.

Een algemeen advies: onderteken nooit onmiddellijk een beëindigingsovereenkomst, ook al wordt er nog zoveel druk op u gelegd. Mocht u onverhoopt toch al hebben ondertekend, neem dan toch nog contact op met iemand die u kan adviseren. Het is altijd mogelijk om binnen 14 dagen na ondertekening de ontbinding in te roepen.

Ons kantoor heeft veel ervaring op het gebied van arbeidsrecht en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten.
Neem hier contact met ons op voor arbeidsrechtelijke vragen.
Wij adviseren om bij een ontslag op staande voet direct juridische bijstand in te roepen. Een ontslag op staande voet heeft voor u als werknemer verregaande gevolgen en de wetgever stelt daarom strenge eisen aan een rechtsgeldig ontslag. Als een ontslag niet aan alle eisen voldoet, dan is het ontslag vernietigbaar. Dat moet echter wel binnen een beperkte tijd gebeuren.

Bent u op staande voet ontslagen of heeft u hier een vraag over?
Neem hier contact met ons op.

Volgens de wettelijke regel vormen de echtgenoot en de kinderen de eerste groep om als erfgenaam te worden opgeroepen. Als er kinderen zijn overleden, treden de kinderen van dit overleden kind op in zijn of haar plaats (plaatsvervulling). Als er geen eerste groep is, komt de tweede groep aan de orde, namelijk ouders van de erflater en broers en zusters. De derde en vierde groep zijn de grootouders en overgrootouders. Door plaatsvervulling kan het ingewikkeld zijn om de juiste erfgenamen te vinden.

Bij testament kan van deze regeling worden afgeweken.

Ons kantoor heeft veel ervaring op het gebied van erfrecht.
Neem hier contact met ons op voor erfrechtelijke vragen.
Als erfgenaam hebt u drie keuzes, namelijk de erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair aanvaarden, of te verwerpen. In het laatste geval hebt u nergens recht op. Op een eenmaal gemaakte keuze kan, behoudens uitzonderingen, niet meer worden teruggekomen. De keuze kan expliciet zijn – door het afleggen van een verklaring – maar ook impliciet. Bijvoorbeeld door bepaalde gedragingen, waaruit een zuivere aanvaarding voortvloeit.

Ons kantoor heeft veel ervaring op het gebied van erfrecht.
Neem hier contact met ons op voor erfrechtelijke vragen.
Bij aanvaarding van de nalatenschap treedt u in de rechten en plichten van de erflater. U erft dus niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden. Als de schulden hoger zijn dan de bezittingen is er sprake van een negatieve nalatenschap, en moet u dus met eigen geld de schuldeisers voldoen.

Ons kantoor heeft veel ervaring op het gebied van erfrecht.
Neem hier contact met ons op voor erfrechtelijke vragen.
Bij beneficiaire aanvaarding wordt u wel erfgenaam, maar u bent niet aansprakelijk voor de schulden. De nalatenschap moet eerst worden vereffend, waarna er een verdeling kan plaatsvinden van het overschot.

Ons kantoor heeft veel ervaring op het gebied van erfrecht.
Neem hier contact met ons op voor erfrechtelijke vragen.
Vereffening vindt plaats als een nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard, of indien door de rechtbank een vereffenaar is benoemd. Als er geen vereffenaar door de rechtbank is benoemd, en er is sprake van een beneficiaire aanvaarding, zijn de gezamenlijke erfgenamen door wetsbepaling vereffenaar. De vereffening vindt plaats volgens wettelijke regels. De schuldeisers gaan voor de erfgenamen. Het is verstandig een professionele vereffenaar te laten benoemen, gelet op de risico’s. Als de vereffening onjuist wordt uitgevoerd, is de vereffenaar aansprakelijk.

Ons kantoor heeft veel ervaring op het gebied van erfrecht.
Neem hier contact met ons op voor erfrechtelijke vragen.
De erflater kan een of meer van zijn wettelijke erfgenamen – kinderen en echtgenoot – uit-sluiten van de nalatenschap. Deze uitgesloten wettelijke erfgenamen behouden wel een aanspraak op de legitieme portie. Dus helemaal uitsluiten is niet mogelijk.

Ons kantoor heeft veel ervaring op het gebied van erfrecht.
Neem hier contact met ons op voor erfrechtelijke vragen.

 
De legitieme portie is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop een afstammeling van de erflater aanspraak kan maken, ongeachte testamentaire bepalingen. Deze afstammeling heeft dan een vordering in geld op de nalatenschap en gaat voor op de verdeling onder de erfgenamen. De berekeningsgrondslag van de legitieme portie is anders dan de berekeningsgrondslag van het aandeel van de erfgenamen. Daarvoor is deskundigheid vereist.

Ons kantoor heeft veel ervaring op het gebied van erfrecht.
Neem hier contact met ons op voor erfrechtelijke vragen.

 
Dit is een notariële akte waarin een notaris een of meer feiten vermeldt, zoals de vraag of er een testament is, wie de erfgenamen zijn, de nalatenschap is aanvaard, er een boedelgevolmachtigde is, etc.

Ons kantoor heeft veel ervaring op het gebied van erfrecht.
Neem hier contact met ons op voor erfrechtelijke vragen.
Dat kan, tenzij een testament anders bepaalt. Het gebeurt al te vaak, dat een goedwillend familielid de taak op zich neemt, en deze zwaar onderschat. Met als gevolg: verstrekkende en nadelige financiële gevolgen en een aanslag op de verhoudingen binnen de familie. Weet waar je aan begint, en overweeg of het niet beter is een boedelgevolmachtigde in te schakelen.

Ons kantoor heeft veel ervaring op het gebied van erfrecht.
Neem hier contact met ons op voor erfrechtelijke vragen.
Een boedelgevolmachtigde heeft als taak de nalatenschap af te wikkelen. De omvang van de bevoegdheden van de boedelgevolmachtigde wordt bepaald de door opdracht die door de erfgenamen wordt verstrekt.

Een echtscheiding kan alleen door de rechtbank worden uitgesproken en is pas definitief als de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. Er zal dus een verzoek bij de rechtbank tot echtscheiding moeten worden ingediend, en dat kan alleen door een advocaat gebeuren.

Voorafgaand aan het indienen van een echtscheidingsverzoek overleggen de partners vaak al over de zaken die bij een echtscheiding komen kijken. Het verdient de voorkeur om in goed onderling overleg tot redelijke afspraken te komen. Daarbij moet wel in acht worden genomen, dat het afspraken “voor het leven” zijn. Hoe emotioneel een echtscheiding ook is, het moet goed en zakelijk geregeld worden. Deskundige bijstand is dan ook zeer belangrijk.

Wenst u meer informatie over echtscheiding?
Neem hier contract met ons op.
 
Dat hangt ervan af, of de alimentatie door de rechter in een beschikking is vastgelegd, of dat u dat onderling bent overeengekomen. Indien de alimentatieafspraken door de rechter zijn vastgesteld of bekrachtigd, kunnen deze afspraken zonder tussenkomst van een rechter worden afgedwongen. In zo’n geval kunt u de deurwaarder of het LBIO inschakelen om de alimentatie te innen.

Als het gaat om een (mondelinge of schriftelijke) afspraak die niet door de rechter is bekrachtigd, dan zult u zich eerst tot de rechtbank moeten wenden om de alimentatie te laten vaststellen. U dient zich hiervoor te laten bijstaan door een advocaat.

Heeft u een vraag over alimentatie?
Neem hier contact met ons op.
 
In de wet is vastgelegd dat een kind recht heeft op omgang met beide ouders. Indien het niet lukt om met uw ex-partner afspraken te maken over een omgangsregeling, kan de rechter worden gevraagd om een regeling vast te stellen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Bij het bepalen van de omgangsregeling stelt de rechter het belang van het kind voorop. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan een rechter bepalen dat er geen omgang plaatsvindt.

Wilt u meer weten over het vaststellen van een omgangsregeling?
Neem hier contact met ons op.

Voor het huurrecht geldt het uitgangspunt: “koop breekt geen huur”. Dat betekent dat de huurovereenkomst niet eindigt door de verkoop van de woning.

Heeft u een vraag?
Neem hier contact met ons op.
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Onderverhuur houdt in, dat de huurder van een woning deze geheel of gedeeltelijk krachtens huurovereenkomst verhuurt aan een derde. Er zijn dus twee huurovereenkomsten. Tussen de verhuurder en de hoofdhuurder, en tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder. Op beide overeenkomsten zijn alle wettelijke bepalingen van het huurrecht van toepassing.

Wettelijk is onderverhuur niet toegestaan, tenzij er sprake is van een zelfstandige woonruimte (in tegenstelling tot onzelfstandige woonruimte, zoals bijvoorbeeld kamerhuur). In dat geval mag een deel van die ruimte in gebruik worden gegeven aan derden, dus ook worden onderverhuurd. Dit mag alleen als de hoofdhuurder in de woning zijn hoofdverblijf heeft. De praktijk is echter dat in huurovereenkomsten meestal een algeheel verbod is opgenomen op onderverhuur. Dan mag het dus niet op grond van de huurovereenkomst.

Vragen op het gebied van huurrecht?
Neem hier contact met ons op.
 
VERLEUN | ADVOCAAT is een kleinschalig advocatenkantoor, bestaande uit een advocaat (Rinie Verleun) en een juridisch medewerker (Denise Kroon). Korte lijnen, duidelijke taal en hoge kwaliteit is wat u mag verwachten en wat wij u bieden.